I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 „Programy pre mládež 2014 – 2020“

administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

ZAUjímavé fakty a poznatky

- počet individuálnych poradenských stretnutí = 32
- z toho mentoring počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti = 11
- stretnutia za účelom využitia dobrovoľníckej činnosti pre nezamestnaného ML (aktívne opatrenie trhu práce §52a) v spolupráci s ÚPSVaR Trenčín = 3
 
- Poradenstvo pre potenciálnych (začínajúcich) mladých samostatne zárobkových osôb nebolo poskytnuté, nakoľko z účastníkov nikto neprejavil záujem a neuvažoval o začatí podnikania. 

VÝZVA - NEVÁHAJ NÁS KONTAKTOVAŤ V PRÍPADE INFORMÁCIÍ, POTREBY STRETNUTIA, PORADENSTVA A INÝCH POŽIADAVIEK AJ PO SKONČENÍ PROJEKTU (31.12.2016)

Realizátor skupinových aktivít:

TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže a školiteľky neformálneho vzdelávania Gabika, Marika a Zuzana

kontakt: tecemko@gmail.com 

info@tecemko.sk

0919 136 192

INDIVIDUÁLNE PORADENSTVO

Cieľom boli individuálne stretnutia s účastníkmi projektu na základe ich potrieb. Individuálne poradenstvo prebiehalo počas celej doby projektu, nakoľko nie všetci mladí sa mohli zúčastňovať vzdelávacej skupinovej časti projektu a vyžadovali si individuálny prístup kvôli návšteve školy počas školského roka alebo boli nezamestnaní a vykonávali brigádu počas nezamestnanosti a nemohli sa zúčastňovať poradenských skupinových aktivít v dopoľudňajších hodinách. 
 
Obsahom individuálnych stretnutí boli:
- konzultácie v kariérovom poradenstve po absolvovaní diagnostických metód, 
- konzultácie v oblasti pracovno-právneho poradenstva,
- konzultácie k aktívnym opatreniam trhu práce a zúčastnili sme sa i stretnutí na UPSVaR kvôli dobrovoľníckej činnosti pre 3 nezamestnaných účastníkov,
- mentoring mladých účastníkov na dobrovoľníckej činnosti po prepojení na občianske združenia, 
- individuálne stretnutia podľa potrieb.

testovanie v rámci kariérového poradenstva

Počas projektu bola možnosť i priestor v rámci kariérového poradenstva pre testovanie sa a tak získať o sebe nové informácie alebo si utvrdiť svoje profesijné - pracovné smerovanie, orientáciu. 
 
Projektový tím vytvoril Modul kariérového poradenstva pre rôzne skupiny účastníkov:
- stredoškolákov pred vstupom na trh práce alebo pre voľbu vysokoškolského štúdia,
- nezamestnanú mládež pred vstupom na trh práce alebo pri riešení svojej nezamestnanosti,
- mládež z detských domovov, ktorá sa pripravuje na vstup na trh práce po skončení školy a odchodu zo zariadenia,
- mladých záujemcov o dobrovoľnícku činnosť a pri stanovovaní si oblasti, v ktorej by sa najlepšie cítili,
- pre širokú verejnosť mládeže bez obmedzení - záujemcov poznať svoje vhodné uplatnenie v pracovnom živote. 
 
Máme spracovaných niekoľko metód v rámci kariérového poradenstva:
- test profesijnej orientácie "Rob to, čo najlepšie vieš", ktorým účastník získa prehľad pracovných oblastí, na ktoré sa najviac svojou osobnosťou hodí,
- diagnostické metódy akými sú meranie motivačnej úrovne, ďalej osobnostný profil - ktoré zložky osobnosti mám silné, výrazné a naopak v porovnaní s bežnou vzorkou populácie. 
 
Pre dobrovoľníkov, ktorí už majú skúsenosť s vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, projektový tím spracoval model Uznania dobrovoľníckej činnosti a s ním spojené poradenstvo. Výstupom je vypracovaný grafický životopis, na základe ktorého si mladý človek môže spracovať informácie o svojich kompetenciách získaných vykonávaním dobrovoľníctva. 

vzor výstupu testu profesijnej orientácie

ENCU (Extrovert, intuitívny, citový, uvážlivý)

„Odborníci pre styk s verejnosťou“

   Pre mňa ako typ ENCU pracovná spokojnosť znamená, že mám prácu, ktorá mi umožní:

  1. Nadviazať  a  udržať  priateľské  kontakty s kolegami, klientmi, zákazníkmi atď., ktorí  sú mi sympatickí.
  2. Rozvíjať  tvorivé  prístupy  pri riešení problémov v rámci projektov, v ktoré verím a kde môžem očakávať pozitívne výsledky svojho úsilia v prospech iných.
  3. Pracovať v prostredí,  kde  je  jasné, čo sa dá očakávať, kde sa oceňujú prínosy a kde sa podporuje personálny rast a rozvoj.
  4. Byť  súčasťou  tímu  tvorivých   ľudí,  ktorým  dôverujem  a  kde  by  som  mohol byť produktívny.
  5. Dostatok  času  na  rozvoj  tvorivého  prístupu  k riešeniu problémov, o ktorý sa    potom budem môcť podeliť s inými sympatizujúcimi ľuďmi.
  6. Prácu  v  aktívnom  a  motivujúcom  prostredí, kde budem schopný zvládnuť niekoľko projektov naraz.
  7. Využívanie  svojich  organizačných  a  rozhodovacích  schopností,  udržať kontrolu a zodpovednosť za svoje vlastné projekty.
  8. Rôzne  aktivity  a  pritom  aj možnosť pracovať usporiadaným a dobre naplánovaným spôsobom.
  9. Pracovať v bezkonfliktnom prostredí a bez pretrvávajúceho napätia.
  10. Formulovať  nové  nápady  a  hľadať  nové prístupy,  ktoré prispejú k zlepšeniu života iných.

Silné a slabé stránky typu ENCU v práci:

SILNÉ STRÁNKY

Ÿ        podpora harmónie, budovanie spolupráce

Ÿ        rešpektovanie rôznych názorov

Ÿ        môžu byť dobrými rečníkmi a dokážu rozprúdiť skupinové diskusie

Ÿ        sú rozhodní a dobrí organizátori

Ÿ        rodení vodcovia

SLABÉ STRÁNKY

Ÿ        zvyknú idealizovať ľudí

Ÿ        niekedy sa rozhodujú príliš rýchlo

Ÿ        ťažko sa vyrovnávajú s konfliktami

Ÿ        niekedy berú kritiku príliš osobne

Ÿ        niekedy nevenujú pozornosť faktografickým detailom

Obľúbené povolania pre typy ENCU:

SPOLOČENSKÝ STYK

(napr. vedúci pracovník, spisovateľ/novinár, zábavný umelec/umelec, vedúci oddelenia reklamy a kontaktov s klientmi, odborník na styk s verejnosťou, pracovník zodpovedný za získavanie fondov,       náborový pracovník,           vedúci oddelenia pre rekreácie, televízny producent, televízny hlásateľ, politik)

     Typy ENCU vedia vynikajúco komunikovať s ľuďmi. Motivuje ich, keď môžu prejaviť porozumenie a potešiť iných. Sú to ľudia veľmi taktní a správajú sa diplomaticky. Niekedy dávajú prednosť hovorenému slovu pred písaným, ale mnohí z typov ENCU sú dobrými štylistami. Radi zbierajú informácie pri stretnutiach s ľuďmi, s ktorými robia interview. Na základe toho pochopia zásadné a zvláštne stránky príbehu či problému. Svet reklamy, styku s verejnosťou a získavania finančných dotácií ich často uspokojuje, najmä ak typ ENCU verí vo výsledok služby, ak sa atmosféra nestane príliš konkurenčnou alebo konfliktnou. Typ ENCU rýchlo nadväzuje kontakty s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi. Môže byť presvedčivým a efektívnym agentom, producentom, náborovým pracovníkom a politikom. Tieto typy sú rodenými  charizmatickými vodcami a radi pomáhajú povzbudzovať veľké i malé skupiny.

PORADENSTVO

(napr. psychológ, facilitátor - ten, kto dokáže motivovať nenápadnými podnetmi, profesijný poradca, personálny poradca, poradca pre celkovú zdravotnú starostlivosť, duchovný/pastor, poradca pre premiestňovanie zamestnancov)

     Veľký počet typov ENCU nachádza pracovnú spokojnosť  na miestach, kde môžu pomáhať iným nájsť šťastie a spokojnosť v živote cestou sebapoznania. Teší ich, ak pomôžu svojim klientom uvedomiť si osobné problémy a na základe toho prekonať prekážky. ENCU sú obvykle priateľskými, súcitnými terapeutmi, ktorí majú na pacientov veľký vplyv. Často im vyhovuje práca pastora, keďže sa vedia podeliť o svoje hodnoty s inými ľuďmi a pomáhať sebe aj iným na ceste k napĺňaniu ľudského potenciálu. Vedia ľahko predvídať možnosti alebo riešenia a pomáhajú svojim klientom, aby ich takisto dokázali predvídať.

VÝCHOVA/SOCIÁLNE SLUŽBY

(napr. učiteľ - zdravotná výchova, umenie, divadlo, angličtina, jazyky, vysokoškolský profesor - humanitné predmety, prodekan pre študijné veci, knihovník, riaditeľ internátov, sociálny pracovník, riaditeľ neziskovej organizácie)

     Typy ENCU často láka oblasť vzdelávania, pretože im umožňuje prácu priamo s ľuďmi, ktorým môžu pomáhať pri ich rozvoji a raste. Preferujú vyučovanie takých predmetov, kde sa môžu zamerať na zmysel učebnej látky a vyučovať pomocou interpretácie a výrazových prostriedkov. Potrebujú harmonické a kooperatívne prostredie, ktoré je tolerantné k rôznym názorom a ktoré vytvára podmienky pre otvorenú výmenu názorov a pocitov.

Organizácie pre sociálne služby často oslovujú typy ENCU, pretože im poskytujú možnosť pracovať na zlepšovaní ich života aj života iných ľudí. Často sú vo vedúcich funkciách, pri riadení svojich projektov a tešia sa z pozitívnych výsledkov.

PODNIKANIE/PORADENSTVO

(napr. tréner pre rozvoj sféry ľudských zdrojov, tréner pre oblasť obchodu, náborový pracovník, pracovník cestovnej kancelárie, úradník v malej firme, dizajnér programu, obchodný riaditeľ)

     Rôznorodé zamestnania v rámci poradenských profesií môžu typy ENCU uspokojiť, pretože ponúkajú nezávislosť a pritom môžu udržiavať úzke spojenie s inými ľuďmi.  ENCU sú vynikajúcimi lektormi a trénermi, najmä ak pomáhajú jednotlivcom alebo skupinám pri zvyšovaní efektívnosti. Zvyknú byť tvorivými a dynamickými dizajnérmi nových programov a služieb, avšak len v prípade, že z toho majú prospech iní. Dávajú prednosť riadiacej práci v menších firmách, kde môžu uplatniť pozitívny vplyv, mať radosť z pestrosti práce a príležitostí skúmať nové možnosti ako robiť isté veci a pritom si udržať určitú dávku kontroly.