I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Aktivity v rámci projektu boli podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 „Programy pre mládež 2014 – 2020“

administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Zaujímavé fakty 

* 36 pracovných stretnutí so zástupcami 21 organizácií 3. sektora v TN kraji

* uzatvorených 15 Memoránd o spolupráci s partnerskými organizáciami

* 12 pracovných stretnutí so zástupcami 6 stredných škôl v TN kraji 

* 4 občianske združenia vytvorili priestor pre výkon dobrovoľníckej činnosti a zapojili tak 6 mladých dobrovoľníkov

 

databáza Mimovládnych a partnerských organizácií

   Počas realizácie projektu bolo našim cieľom nadviazať spoluprácu s mimovládnymi organizáciami v Trenčianskom kraji, ktoré by vytvorili priestor pre dobrovoľnícku činnosť mládeže. Niektoré organizácie sú našimi dlhoročnými partnermi v rôznych projektoch a aktivitách, s inými sme sa pokúsili nadviazať novú spoluprácu. 
 
   Výsledkom sieťovania MVO v TN kraji boli podpísané Memorandá o spolupráci, na základe ktorých bol hlavný zámer vytvorenie krátkodobých alebo dlhodobých dobrovoľníckych príležitostí pre mládež, či už študentov, nezamestnaných mladých alebo mladých záujemcov. Po účasti na dobrovoľníckej činnosti sme pre mladých dobrovoľníkov vytvorili inovatíne opatrenie pre uznanie dobrovoľníckej činnosti a nadobudnutia kompetencií pre ich pracovný život vo forme grafického životopisu voľne dostupného na našej webovej stránke. 
 
DATABÁZA našich partnerských organizácií - priebežne dopĺňaný zoznam:
 
 1. Silnejší slabším o. z. Trenčín
 2. KC - Kultúrne centrum o. z. Kubra
 3. RMTNK - Rada mládeže Trenčianskeho kraja
 4. Penguin sport club o. z. Beckov
 5. Revel sport club o. z. Trenčianske Teplice
 6. Dukla Junior o. z. Trenčín
 7. Poza školu o. z. Omšenie 
 8. MAS Strážovské Vrchy Trenčianske Teplice
 9. Dom kultúry Handlová
 10. MC Včielka Púchov
 11. EUHA o. z. Trenčín
 12. 117. Skautský zbor Františka z Assisi Nemšová
 13. KBaPŠ o. z. Púchov
 14. Dedovec o. z. Trenčianske Teplice
 15. Spoločenstvo VIA ARTE o. z. Trenčín
 

občianske združenia, ktoré v rámci spolupráce vytvorili priestor pre dobrovoľníctvo ml účastníkov projektu

 • Silnejší slabším o. z. Trenčín (1 - Eliška)
 • TeCeMko o. z. Trenčín (3 - Martinka, Peter, Dominika)
 • KC Kubrá o. z. (1 - Jakub)
 • 117. Skautský zbor Františka z Assisi Nemšová (1 - Lukáš)
 
Ďakujeme, že ste boli ochotní vytvoriť priestor pre mladých dobrovoľníkov, ktorí tak mohli získať praktickú skúsenosť a nové poznatky v rozvoji svojej osobnosti a kariérového (pracovného) života. Niektorí sa zúčastnili malých aktivít - krátkodobého výkonu dobrovoľníckej činnosti, s inými sa spolupracuje naďalej a predpokladáme, že ich činnosť bude pokračovať aj v roku 2017. Uznanie dobrovoľníckej činnosti ich podľa vyjadrení posunulo a pomohlo im nielen v ich formovaní v oblasti pracovnej či študijnej, ale i osobnostnej. 

SIEŤOVANIE organizácií 3. sektora

S cieľom sieťovania nových organizácií sme v spolupráci s poradenským centrom dospelých Národného ústavu celoživotného vzdelávania v Trenčíne zorganizovali neformálny seminár pre občianske združenia s témou Fundraising. Stretnutie prebehlo počas realizácie projektu a to dňa 06.10.2016 a zúčastnilo sa ho 11 zástupcov občianskych združení. 
 
Nadviazali sme novú potenciálnu spoluprácu s ďalšími aktívnymi organizáciami 3. sektora, s ktorými nemáme ešte Memorandá o spolupráci podpísané, ale predpokladáme s nimi v budúcnosti spolupracovať:
 
 • Centrum pre rodinu Trenčín
 • TJ Sokol Trenčín
 • Lastovička o. z. Trenčín
 • OZ Považská historická spoločnosť Dubnica nad Váhom.
Počas realizovania projektu v roku 2016 sa nám podarilo nadviazať na rôznych stretnutiach (či už ako naši členovia o. z. zúčastnení na rôznych vzdelávacích kurzoch alebo neformálnych stretnutiach) potenciálnu spoluprácu a najmä spoznať nových zástupcov rôznych občianskych združení, ktorí pracujú priamo s cieľovou skupinou mládeže alebo sú popri svojej činnosti ich čiastočnou cieľovkou. Veríme, že spolupráca sa budej ďalej rozvíjať aj počas našich ďalších projektov a činnosti o. z. 

Fotogaléria: SIEŤOVANIE organizácií 3. sektora