I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Programy pre mládež na roky 2014 - 2020

Program SLUŽBY PRE MLADÝCH/2

 

 

ĎAKUJEME ZA FINANČNÚ POMOC A PODPORU,

na základe ktorej sme mohli realizovať množstvo aktivít a podujatí zameraných pre cieľovú skupinu mládeže.

zoznam zosieťovaných a spolupracujúcich mvo 2018

 • ZIPCEM Prievidza
 • ICM Prievidza
 • PENGUIN sport club o. z. Beckov
 • Silnejší slabším o. z. Trenčín
 • REVEL sport club o. z. Trenčianske Teplice
 • Šťastné prázdniny o. z. Dubnica nad Váhom
 • BŽD LUNA n. o. Trenčín
 • KC Kubrá o. z. Trenčín
 • MAS Inovec o. z. Mníchova Lehota
 • MAS Strážovské vrchy o. z. Trenčianske Teplice
 • EUHA o. z. Trenčín
 • Rada mládeže TN kraja o. z.
 • Regionálne centrum mládeže o. z. Trenčín
 • CVČ Spektrum Prievidza
 • DK Handlová
 • Mládežnícky parlament mesta Prievidza
 • CVČ Včielka Púchov
 • DD Lastovička o. z. Trenčín
 • Pre rodinu o. z. Trenčín
 • RC Južanček o. z. Trenčín
 • KC Aktivity o. z. Trenčín
 • MC Ovečkovo Nová Dubnica
 • CŠPP Trenčín
 • Vzdelávacie centrum Krtko o. z. Trenčín
 • O. z. pri ZŠ Archa Trenčín
 • DELFÍN o. z. Trenčín
 • KABA o. z.
 • Pomoc pre Kristínku o. z. Nemšová
 • Svet očami detí o. z. Trenčín
 • Pre Miušku o. z.
 • Jakubkov úsmev o. z.
 • Stadion Jawa o. z. Horná Streda
 • Vlčí klub o. z. Trenčín

Stretnutia so zástupcami MVO - pracovníci s ML, výchovní poradcovia, sociálni pracovníci i špeciálni pedagógovia

 • 9 stretnutí v roku 2018 s 25 zástupcami za účelom nadviazania spolupráce a výmeny informácií.

databáza dobrovoľníctva

Od 14.9.2018 sa nám podarilo pre podporu dobrovoľníctva sprevádzkovať databázu dobrovoľníctva, ktorú v minulosti aktívne zastrešovalo KC Aktivity Trenčín.

https://www.dobrovolnictvotn.sk/

Dlhodobejšie sa nám však nedarí nájsť vhodného dobrovoľníka, ktorý by zastrešoval pravidelnú aktualizáciu tejto databázy, ktorá si vyžaduje aktívnu komunikáciu s organizáciami a taktiež by šíril efektívne myšlienku podpory dobrovoľníctva a následného prepájania potenciálnych dobrovoľníkov na MVO v TN kraji.

mentoring dobrovoľníkov

V rámci projektu v roku 2018 boli zapojené 3 MVO, ktoré vytvorili krátkodobé alebo dlhodobé dobrovoľnícke činnosti pre 5 mladých dobrovoľníkov: BŽD Luna n. o. Trenčín, Silnejší slabším o. z. Trenčín a TeCeMko o. z. Trenčín.
 
Ďalším zapojeným organizáciam sa nám však nepodarilo odporučiť vhodných dobrovoľníkov na základe ich požiadaviek a naďalej sa snažíme vyvíjať sieťovanie a prepojenie dobrovoľníkov pre tieto MVO: Penguin o. z., Revel o. z., DD Lastovička o. z., Autistické centrum TN.

spolupráca s upsvar-om trenčín

V rámci nadviazania spolupráce boli zrealizované 3 stretnutia so zástupcami štátnej organizácie UPSVaR Trenčín s cieľom výmeny informácií, skvalitnenia poskytovaných poradenských služieb pre nezamestnanú mládež najmä v otázke aktívnych opatrení trhu práce, ďalšej spolupráce zameranej na podporu ochrany detí a mládeže pred násilím (aj v témach - šikana, kyberšikana, ochrany ľudských práv, zneužívania, podpory ochrany detí a mládeže pred násilím). Taktiež bola predbežne uzatvorená spolupráca na realizovanom projekte UPSVaRom, ktorá bude pokračovať aj v roku 2019.

týždeŇ dobrovoľníctva

Počas týždňa dobrovoľníctva sa nám podarilo zapojiť 33 žiakov v rámci 2 workshopov - Zmeňme to! Cieľom bolo hľadať možnosti zmeny k lepšiemu vo svojom okolí, triede, škole, komunite a účastníci 2 tried si naplánovali dobrovoľnícke aktivity. Informácie boli prenesené aj 2 pedagógom a riaditeľom 2 ZŠ v meste Trenčín.
Počas týždňa dobrovoľníctva sa zapojilo 11 dobrovoľníkov do úpravy okolia a areálu, ďalej v oblasti neformálneho vzdelávania, poskytnutím bezplatného právneho poradenstva a kariérového poradenstva s celkovým počtom hodín 51. Medzi organizácie, ktoré sa zapojili patrili: ZŠ Hodžova TN, ZŠ Kubranská Trenčín, TeCeMko o. z., KC Kubra o. z. Trenčín, Silnejší slabším o. z. Trenčín.

výzvy pre Ďalší rok programu služby pre mládež

 • Počas realizácie v roku 2018 vznikli potreby ML zo SŠ a nezamestnanej mládeže o tému - podnikanie, živnosť.
 • Ďalšou výzvou je zabezpečovanie pravidelnej úpravy a aktualizovanie databázy k dobrovoľníctvu pre TN kraj, čo si vyžaduje samostatného pracovníka alebo dobrovoľníka pre túto činnosť.
 • Pre poskytovanie efektívneho a kvalitného poradenstva je potrebné aktualizovať všetky možnosti aktívnych opatrení trhu práce podľa aktuálnych údajov v spolupráci s UPSVaRom.
 • Novou výzvou je kooperácia s UPSVaRom v poskytovaní služieb najmä pre dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, keďže naše o. z. sa aktívne zapája do projektu Bilancia kompetencií prostredníctvom 2 certifikovaných poradcov.

projekt "SLUŽBY PRE mladých" rok 2018

Celoročný projekt v roku 2018 je zameraný na poskytovanie služieb pre cieľovú skupinu - mládež do 30 rokov veku s podporou a motiváciou k dobrovoľníckej činnosti a poskytovanie kariérového poradenstva, ďalej za účelom sieťovania MVO v TN kraji s cieľom vytvárania dobrovoľníckych príležitostí pre mládež k získavaniu kompetencií pre uplatnenie sa na trhu práce a zvyšovaniu si zručností. Obsahuje niekoľko samostatných aktivít, ktoré vedú k napĺňaniu cieľov práce s mládežou.

Workshopy k podpore dobrovoľníctva

Cieľom je zviditeľniť prínosy dobrovoľníckej činnosti pre jednotlivcov (nielen zvyšovanie si osobnostných kompetencií ale i odborných zručností), pre spoločnosť (spájanie ľudí v komunitách, zlepšovanie kvality života v nej). Snahou je motivovať mládež k dobrovoľníckej činnosti s prepájaním na kariérové poradenstvo, taktiež zvyšovať povedomie o hodnote Dobrovoľníctva. Obsahom workshopov sú zážitkové metódy podporujúce motiváciu k dobrovoľníctvu, ďalej prednášková informačná forma, absolvovanie testu profesijnej orientácie, na akú činnosť a následne pracovnú oblasť sa účastník hodí, využívajú sa tiež formy poradenstva a nadviaže sa spolupráca s potenciálnymi dobrovoľníkmi, ktorých prepájame na spolupracujúce MVO v TN kraji.
 

V roku 2018 sme zrealizovali 6 workshopov za účasti 106 mladých ľudí:

 • 23.4.2018 - pre 11 ML CVČ Spektrum Prievidza v čase 8.00 - 11.00 hod.
 • 23.4.2018 - pre 12 ML CVČ Spektrum Prievidza v čase 13.00 - 15.00 hod.
 • 22.5.2018 - pre 30 ML - Info deň Gymnázium Dubnica nad Váhom
 • 19.9.2018 - pre 16 ML - KC Myjava
 • 20.10.2018 - pre 18 ML - Trenčianska Závada RMTNK
 • 16.11.2018 - pre 19 ML - CVČ Spektrum Previdza

Workshop 16.11.2018 - CVČ Spektrum Prievidza

Workshop 22.5.2018 - Gymnázium Dubnica nad Váhom

2 Workshopy 23.4.2018 - CVČ Spektrum Prievidza

skupinové aktivity - kritické myslenie

Rozvíjanie kľúčových kompetencií pre vyhodnocovanie informácií, kritického myslenia, zmeny postojov, kritická reflexia médií, sociálne siete, kyberšikana, ľudské práva a pod. sú témy, ktoré prostredníctvom neformálneho vzdelávania sme riešili s mládežou na
 

6 aktivitách

pre 6 tried

5. ročníkov II. stupňa

na 3 ZŠ v meste Handlová

za účasti 109 žiakov

6 pedagógov

 
aj v rámci projektu - SLUŽBY pre ML v roku 2018 pod názvom "Nebezpečný internet - nástrahy virtuálneho sveta".

2 Workshopy 26.3.2018 - ZŠ Mierové námestie Handlová 5.B + 5.A

2 Workshopy 15.3.2018 - ZŠ Školská Handlová 5.A + 5.B

2 Workshopy 5.3.2018 - ZŠ Morovnianska Handlová 5.A + 5.B

Kariérové poradenstvo a vplyv dobrovoľníctva AJ na pracovný život

Dobrovoľníctvo môže byť veľkým prínosom v hľadaní svojho ďalšieho smerovania u mládeže. Vďaka nemu sa mládežníci lepšie spoznávajú, najmä získavajú spätnú väzbu na svoje správanie, prístup, záujem, formujú si svoju osobnosť a získavajú rôzne druhy kompetencií - od sociálnych cez komunikačné až po pracovné skúsenosti a zručnosti. Dobrovoľníctvo zo sebou prináša nielen obohatenie života, ale dáva priestor na vyskúšanie si rôznych aktivít, činností, ktoré pomôžu spoznávať osobnosť a najmä, čo človeka napĺňa, zaujíma, baví a na čo má predpoklady, schopnosti, talenty a pod. V rámci projektu prepájame dobrovoľníctvo s kariérovým poradenstvom. Využívame nielen individuálne formy poradenstva, ale i skupinové. Súčasťou sú rôzne testy a dotazníky profesijnej orientácie, záujmov, typológie osobnostné i pracovné, ktoré tvoria určitú zložku poradenského procesu v definovaní si svojich cieľov v ďalšom vzdelávaní alebo uplatnení sa na trhu práce.
 
V roku 2018 sme zrealizovali

2 celodenné workshopy

pre 9. ročníky za účasti 39 žiakov

z 2 ZŠ - Kubranská Trenčín a Andreja Bagara Trenčianske Teplice.

 

Celodennka KP 15.10.2018 - 9.B ZŠ Kubranská Trenčín

Celodenka KP 11.12.2018 - ZŠ Andreja Bagara Trenčianske Teplice

Kariérové poradenstvo poskytnuté pre mladých ľudí v rámci akcie KAM NA VŠ v celkovom počte

45 - individuálnych poradenských konzultácii

s využitím testu profesijnej orientácie - Rob to, čo najlepšie vieš.

Kam na VŠ - 1.2.2018