I keď svet ide stále dopredu, mladí ľudia musia vždy začínať od začiatku. (Johann Wolfgang von Goethe)

www.tecemko.sk

911 05 Trenčín, Vlárska 383/2F - písomný kontakt a sídlo o.z.
poradenské centrum a kancelária o.z.: Nám. SNP 9, Trenčín (budova VAJAK, 1. posch.)
+421 919 136 192

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 „Programy pre mládež 2014 – 2020“

administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

VÝZVA - neváhaj nás kontaktovať v prípade informácií, potreby stretnutia, poradenstva a iných požiadaviek aj po skončení projektu (31.12.2016)

Realizátor skupinových aktivít:

TeCeMko - Trenčianske centrum mládeže a školiteľky neformálneho vzdelávania Gabika, Marika a Zuzana

kontakt: tecemko@gmail.com 

info@tecemko.sk

0919 136 192

 

Partner skupinových aktivít: 

Prihláška na skupinové aktivity

Prosíme o jej vypísanie a zaslanie e-mailom alebo poštou, príp. pri osobnom stretnutí.
 

zaujímavé fakty a poznatky 

- počet zrealizovaných skupinových poradenských aktivít = 7
(z toho boli 2 pre mládež z detských domovov)
- počet účastníkov skupinových aktivít = 34 
(z toho bolo 18 účastníkov z detských domovov)
- počet účastníkov na akciách - KAM NA VŠ = 76
(v rozsahu 2 dní oslovenie ML k podpore dobrovoľníctva a účasť na kariérovom poradenstve, absolvovanie testu Rob to, čo najlepšie vieš, spracovanie výstupov a zaslanie na maily účastníkov)
 
Problémy spojené s organizovaním skupinových aktivít :-( 
- nízka účasť zo strany nezamestnanej ML spôsobená vykonávaním práce počas nezamestnanosti na Dohody o vykonaní práce a brigádovaní, čo spôsobilo, že sa nemohli časovo skupinových aktivít zúčastňovať a preto sa prešlo na individuálne stretnutia, ktoré neboli v niektorých témach tak efektívne a účelné (nácviky zručnosti, poskytovanie si spätnej väzby a i),
- modul č. 9 - pre začínajúcich potenciálnych podnikateľov z radu nezamestnaných nebol zrealizovaný, nakoľko sa v cieľovej skupine účastníkov žiadny mladý človek nevyprofiloval a poradenstvo v tejto oblasti nebolo potrebné.
 

skupinové poradenské aktivity 

V II. realizačnej fáze projektu sme pre účastníkov a mladých ľudí pripravili 9 MODULOV skupinových poradenských aktivít, ktoré boli určené pre tieto cieľové skupiny:
- nezamestnaná mládež, 
- mládež z detských domovov,
- mladí záujemcovia bez obmedzení. 
 
Moduly boli v týchto témach a oblastiach:
 1. Sebapoznávanie
 2. Kariérové poradenstvo
 3. Zabezpečenie stáže u spolupracujúcej organizácie po uzatvorení Memoranda o spolupráci a príprave mladého človeka na výkon dobrovoľníckej činnosti
 4. Právne poradenstvo 
 5. Aktívne opatrenia trhu práce a riešenie nezamestnanosti
 6. Zručnosti pri hľadaní práce - pracovný pohovor a ďalšie formy kontaktovania sa
 7. Dobrovoľníctvo - prečo a čo mi prinesie
 8. Práca v zahraničí (stáže, EDS, EURES a i.)
 9. Poradenstvo k založeniu živnosti pre vybraných záujemcov.
Skupinové stretnutia sa postupne prelínali s individuálnymi stretnutiami, na ktorých sme sa intenzívne venovali mládeži na základe ich požiadaviek a najmä prispôsobeniu sa časovým potrebám. Súčasťou bol aj mentoring mladých dobrovoľníkov, ktorí boli prepojení na konkrétne občianske združenia a vykonávali:
- krátkodobú dobrovoľnícku činnosť (počas 2 mesiacov letných prázdnin, resp. 1-2x do mesiaca počas víkendov v období školského roka)
- dlhodobú dobrovoľnícku činnosť (opakovane od mája 2016 po celú dobu trvania projektu do decembra 2016 počas rôznych aktivít alebo činností občianskeho združenia, niektorí budú pokračovať ako dobrovoľníci i v roku 2017).

SKUPINOVÉ AKTIVITY S mládežou z detských domovov

Dňa 15.07.2016 v spolupráci s partnerským občianskym združením Silnejší slabším sme zrealizovali skupinovú aktivitu pre cieľovú skupinu mládeže z detských domovov ku kariérovému poradenstvu a podpore dobrovoľníctva. Zámerom bolo poskytnúť informácie pre prípravu na trh práce, ako postupovať po skončení školy a v čom mi môže dobrovoľnícka činnosť pomôcť v osobnom raste a profesijnom - pracovnom živote. Prvej skupiny pre túto cieľovú skupinu sa zúčastnilo 8 mladých ľudí a tak sa otvorila možnosť pre vytvorenie príležitosti dobrovoľníctva s neziskovými organizáciámi, s ktorými sme už uzatvorili Memoradnum o spolupráci alebo sa ešte len uzatvorenie pripravovalo. 
 
Dňa 17.10.2016 opäť v spolupráci s o. z. Silnejší slabším, ktoré aj vytvorilo priestor pre dobrovoľnícku činnosť mladým záujemcom, sme uskutočnili druhé skupinové stretnutie pre 3. cieľovú skupinu mládeže (z detských domovov). Obsahom boli informácie o trhu práce, možnostiach uplatnenia sa po skončení školy, ako postupovať v prípade vzniku nezamestnanosti, resp. ako sa jej vyhnúť, formách kontaktovania sa na potenciálnych zamestnávateľoch, spôsoboch a postupoch komunikácie so zamestnávateľom a čo je v roly záujemcu o prácu najťažšie a to - pohovor so zamestnávateľom. Priestor bol aj pre nácvik rozhovoru a modelovej situácie (zamestnávateľ - uchádzač o prácu). Skupinovej aktivity sa zúčastnilo 10 mladých ľudí, ktorí sa pripravujú na vstup na trh práce. Poskytnuté boli aj informácie o aktívnych opatreniach trhu práce a v prípade potreby akýchkoľvek informácií a poradenstva bol zanechaný kontakt, ktorý budeme oživovať ďalšími stretnutiami aj v roku 2017. 

SKUPINOVÉ AKTIVITY s ML z DD

stretnutia s mládežou - kam na vŠ

V dňoch 8. a 9. marca 2016 sme mali možnosť v Dome armády Trenčín sa stretnúť so študentami stredných škôl TN kraja na akciách pod názvom - KAM na VŠ, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia rôznych VŠ. Zámerom stretnutí bolo poskytovanie kariérového poradenstva pre záujemcov. Formu, ktorú sme využili pre tak veľký počet účastníkov, bolo skupinové testovanie a následné získanie výstupov. Test podľa Tiegerových - Rob to, čo najlepšie vieš absolvovali záujemcovia na základe vlastného záujmu a zároveň sme prezentovali výhody a možnosti dobrovoľníckej činnosti, ktorá vytvára priestor pre získanie nových a praktických skúseností, príležitosti pre formovanie osobnosti a zároveň vďaka dobrovoľníctvu mladý človek zisťuje čo by ho do budúcna v pracovnom živote napĺňalo a bavilo. Záujemcom bol odovzdaný kontakt v prípade záujmu zúčastniť sa a zapojiť do dobrovoľníctva. Výstupom testov si mohli účastníci potvrdiť oblasť, v ktorej by najradšej a nejlepšie uplatnili svoje sociálne i pracovné kompetencie po skončení štúdií a pred vstupom na trh práce. Celkovo sa otestovalo a diskutovalo s nami 76 študentov SŠ v TN kraji. 
 
 
 

Stretnutia s ML na akciách - KAM NA VŠ

BEZPLATNÝ WORKSHOP

Pozývame Vás ma workshop (zážitkového a neformálneho vzdelávania):

Kedy?        20.09.2016 - utorok o 9.00 hod.

Kde?          Trenčín, ul. Jilemnického 2, výšková budova Slovakotex-u (oproti Sociálnej poisťovni), 7. poschodie

Určený je najmä pre:
 • nezamestnaných alebo hľadajúcich prácu
 • hľadajúcich profesijné uplatnenie
 • mladých ľudí do 30 rokov veku
 • pre všetkých bez obmedzení
Obsah - témy:
Sebapoznávanie, Typológia osobnosti, Dobrovoľníctvo a kariérové poradenstvo a i. 
 
Vyplňte prihlášku a pošlite na mail: tecemko@gmail.com, alebo sa informujte na 0919 136 192.
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami :). 

SKUPINOVÉ neformálne vzdelávanie

Dňa 17.08.2016 o 9.00 hod. ZAČÍNAME :). Prvé stretnutie k skupinovým aktivitám v rozsahu 4-5 hod. na jedno stretnutie s predpokladaným počtom stretnutí 8. Miesto: Trenčín, ul. Jilemnického 2, výšková budova Slovakotexu na 7. poschodí, oproti Sociálnej poisťovni. 

Cieľová skupina: 

- mladí nezamestnaní do 30 rokov veku evidovaní na úradoch práce bez obmedzenia vzdelania, dĺžky nezamestnanosti so záujmom dozvedieť sa nové veci a rozvíjať svoju osobnosť,

- mladí ľudia bez práce resp. hľadajúci uplatnenie do 30 rokov veku,

- študenti, ktorí chcú pracovať na rozvoji svojej osobnosti, príp. záujemcovia o dobrovoľnícku činnosť,

- široká verejnosť - mládež do 30 rokov veku bez obmedzení :). 

Pre účastníkov BEZPLATNE!